1. Finpos realitní kancelář vykonává svoji činnost s maximální odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, platnými právními normami, obecně uznávanými morálními zásadami a obchodní etikou tak, aby její klienti nebyli uvedeni v omyl a aby jim nehrozila jakákoliv majetková či nemajetková újma.
  2. Finpos realitní kancelář vždy hájí zájmy všech svých klientů, nikdy nezneužívá svého postavení.
  3. Finpos realitní kancelář poskytuje vždy svým klientům kompletní předprodejní, prodejní i poprodejní servis v nejvyšších standardech, je svým klientům nápomocna odbornou radou a pomocí až do ukončení smluvního vztahu.
  4. Finpos realitní kancelář chrání práva zúčastněných stran realitního obchodu a poskytuje jim právní jistotu, proto uzavírá vždy se svými klienty písemnou smlouvu, aby ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem nemohlo být pochybností.
  5. Finpos realitní kancelář uvádí při prezentaci svého servisu a při nabídce nemovitostí vždy pouze pravdivé a úplné informace.
  6. Finpos realitní kancelář vždy uvádí pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti, nabídkovou cenu uvádí vždy včetně provize, všech poplatků a služeb.
  7. Finpos realitní kancelář pravidelně školí své makléře a zástupce tak, aby se průběžně zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.
  8. Finpos realitní kancelář nakládá citlivě s osobními údaji klientů a dbá o jejich ochranu dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to i po ukončení smluvního vztahu.
  9. Finpos realitní kancelář spolupracuje s ostatními realitními kancelářemi, pokud je to v zájmu klienta.
  10. Finpos realitní kancelář se řídí za všech okolností tímto Etickým kodexem.